Fizz Buzz In PHP

Fizz Buzz / Bizz Buzz?? 😀 kalo engga tau apa itu fizz buzz bisa baca dulu di wiki

Dan ini merupakan implementasinya di PHP.


<?php
/**
* @author  : Muhamad Rifki
* @Desc    : Fizz Buzz
*  Jika kelipatan 3 Fizz
*  Jika kelipatan 5 Buzz
*  Jika kelipatan 15 FizzBuzz
*/

/** Teknik 1: Fizz Buzz Function 1 **/
function FizzBuzz1(){
  for($counter=1; $counter<=100; $counter++){
   if($counter%3 == 0 && $counter%5 == 0){
    echo "FizzBuzz" . "<br>";
   }
   else if($counter%3 == 0){
    echo "Fizz" . "<br>";
   }
   else if($counter%5 == 0){
    echo "Buzz" . "<br>";
   }
   else{
    echo $counter . "<br>";
   }
  }
}

/** Teknik 2: Fizz Buzz Function 2 **/
function FizzBuzz2(){
  for($i=1;$i<=100;$i++){
   $result=$i/3;
   $result2=$i/5;
   if(!preg_match("[\.]" , $result)&&!preg_match("[\.]" , $result2)){
    echo "FizzBuzz<br />";
   }
   elseif(!preg_match("[\.]" , $result)){
    echo "Fizz<br />";
   }
   elseif(!preg_match("[\.]" , $result2)){
    echo "Buzz<br />";
   }
   else{
    echo $i."<br />";
   }
  }
}

/** teknik 3: Fizz Buzz Function 3 **/
function FizzFuzz3(){
  foreach (range(1,100) as $num) {
  $printout = "";
  if ($num%3 == 0){
   $printout .= "Fizz";
  }
  if ($num%5 == 0){
   $printout .= "Buzz";
  }
  if (empty($num)) {
   $printout = $num;
  }
   print "$printout\n";
 }
}

/** Teknik 4: Fizz Buzz Function 4 **/
function FizzBuzz4(){
  for($i=1;$i<101;$i++){
   echo $i%15 ? $i%5 ? $i%3 ? $i : 'Fizz' : 'Buzz' : 'FizzBuzz' , "\n";
  }
}

/** Teknik 5: Fizz Buzz Function 5 **/
function FizzBuzz5(){
  foreach (range(1, 100) as $i) {
   $mod=array($i,"Bizz","Buzz","BizzBuzz");
   echo $mod[(!($i%5))+2 * ($i%7 == 0)].' ';
  }
}
?>

fungsi mana yang lebih elegant dari 5 fungsi tersebut?? atau punya teknik lain? atau mungkin menggunakan class ?? 😀

 

Bacaan lain :

http://www.codinghorror.com/blog/2007/02/why-cant-programmers-program.html

http://www.codinghorror.com/blog/2007/02/fizzbuzz-the-programmers-stairway-to-heaven.html

http://en.wikipedia.org/wiki/Bizz_buzz